Vårt Exarkat Sverige

Målet med Ordens verksamhet kan kort sammanfattas i två satser att verka för ekumenik – samlande människor från olika konfessioner att vårda arvet från Bysans – tiden då kyrkan var odelad.

För Ordens riddare är de konstantinska idealen tolerans och barmhärtighet ledstjärnor. I Ordens syfte ingår både att stärka den ekumeniska gemenskapen och att hjälpa – en barmhärtig kärleksverksamhet.

Medlemskap

Varje kristen, redbar person kan bli medlem och dubbas till Riddare av Konstantin den Stores Orden – kvinnliga medlemmar invigs till Dam. Orden är mycket öppen till sin karaktär – dubbningsceremonin sker offentligt och i Sverige har utvecklats en tradition att genomföra ceremonin vid en finstämd musikgudstjänst där allmänheten är välkommen att närvara.

Orden omfattar omkring 600 medlemmar över hela världen. I länder med ett mindre antal medlemmar utgör de landets Komturi. I länder med många medlemmar bildas flera Komturier och som sammanhållande och övergripande ett Exarkat. Finland har som enskilt land flest medlemmar. Därefter följer Grekland och Sverige. Sveriges Exarkat har idag omkring 80 medlemmar.

Sveriges Exarkat är indelat i fyra Komturier – Ericus Rex, Carolus Dux, Stella Maris Regina och Komturi Sancti Laurentii Scaniae. Exarkatet leds av en Exark och de fyra Komturierna av var sin Komtur.

Svenska hedersmedlemmar i orden är biskop emeritus Carl Axel Aurelius och ambassadör Fredrik Vahlquist.

Verksamhet

Humanitära och fredsbefrämjande aktiviteter bedrivs inom Orden och bekostas genom inträdesavgifter, årliga medlemsavgifter och frivilliga gåvor. Inom de olika Komturierna beslutar medlemmarna själva vilka aktiviteter och hjälpinsatser i Ordens anda man vill bedriva i egen regi.

Exarkatets regelbundna aktiviteter består av årsmöten och Riddardagar. Årsmöte skall enligt stadgarna hållas innan april månads utgång och Riddardagarna hålls årligen sista helgen i september månad. De olika komturierna alternerar som arrangörer varför platserna för aktiviteterna varierar.

Ordens Internationella konvent hålls med två till tre års mellanrum. Sveriges Exarkat har stått som värd för det Internationella konventet 1996 i Sigtuna och Uppsala samt 2008 i Kungälv.

Riddardagar har under senare år hållits i Göteborg/Hagakyrkan- Skansen Kronan, Kungälv/ Kungälvs kyrka, Oxelösund/S:t Botvids kyrka, Mölle/Brunnby kyrka, Stockholm- Sollentuna/ Riddarholmskyrkan, Trollhättan/Västra Tunhems kyrka, Nyköping/Alla Helgona kyrka, Lund/Lunds domkyrka, Mariefred/Mariefred kyrka, Norrköping/Hedvigs kyrka, Simrishamn/ S:t Nicolaikyrkan och Göteborg/S:ta Birgittas kapell.

Dessa sammankomster har utöver de mer formella avsnitten som huvudsyfte att främja kontakten och samvaro emellan medlemmar inom regionen. Olika slag av aktiviteter arrangeras - intressanta föreläsningar, utflykter eller studiebesök i det aktuella området.

Vår målsättning

I vår målsättning för vårt Exarkat Sverige för de närmast kommande åren finns ambitionen att medlemsantalet skall växa till fler än 100 medlemmar.

      

In hoc signo vinces, (i detta tecken skall du segra) Raphael, Sala di Constantino, Vatikanstaden.
      

      Konstantin den Store.
      

      Konstantin den Store och Helena.
Ordo Sancti Constantini Magni

Ordo Sancti Constantini Magni (OCM) eftersträvar att förena människor från olika länder som ägnar sig åt kulturella andliga och kristna uppgifter och som genom sin tro på gemensamt ansvar för en fredlig lösning av nutidsfrågor i frihet och rätt känner sig förbundna med varandra.

Ordensmedlemmarna - både kvinnor och män - ser det som sin uppgift att genom sitt eget, förebildliga förhållningssätt, var de än är verksamma, bidra till det mänskliga livsrummets andliga nyordning på en basis av tolerans och ömsesidigt förtroende. OCM är en riddarorden och som sådan kräver den av sina medlemmar en förbehållslös insats för ordens mål och ideal.

Ordens symbolfigur och förebild är Konstantin den Store (275-337 e.Kr.) som tillade barmhärtighet och tolerans till de fyra platoniska dygderna, vishet, rättvisa, tapperhet och måttfullhet. Toleransediktet från Milano år 313 är ursprunget till den allmänneliga kyrkans form.

Athanassios, som senare blev Alexandrias patriark, övertygade kejsaren om hur nödvändigt det var att ett ekumeniskt konsilium sammankallades och fastlade en för alla kristna förpliktigande doktrin. Vid det konsilium som inkallats till Nicea år 318 e.Kr. kungjorde alla rikets 318 biskopar kyrkans enhet och hierarkins kom¬petensområden fastställdes. Därefter erhöll alla biskopar samma rättigheter, även om patriarkerna av Rom, Alexandria och Antiokia, senare även Konstantinopel och Jerusalem, tillfördes suveränitet. Denna enhet av hela kristendomen är ett av ordens ideal.

År 1970 godkände Hans Salighet Nicolaus VI, patriark av den kyrka aposteln Markus grundade i Alexandria, Ordo Sancti Constantini Magni och antog den till sitt patronat, eftersom "OCM engagerar sig för de kristnas enande och förverkligandet av vår Herre Jesu Kristi ord, liksom för utbredandet av kärlek till nästan och den toleransens anda som den helige Konstantin står för."

– det gyllene rödemaljerade klöverkorset, som bärs i ett rött sidenhalsband, är tecknet på medlemskap

Orden omfattar omkring 600 medlemmar i världen. Flest medlemmar finns idag i Finland, Grekland och Sverige.

Sveriges Exarkat, med drygt 80-talet medlemmar omfattar för närvarande fem komturier: Ericus Rex, Stockholm, Carolus Dux, Nyköping, Stella Maris Regina, Göteborg, Sancti Laurentii Scaniæ, Skåne och komturi. Exarkatet är övergripande och samordnande enhet för komturierna Bailiwick St. Hallvard of Oslo.Ordens symbol

är ett rött klöverkors med Kristusmonogrammet XP (efter det grekiska XPIΣTOΣ) och de grekiska bokstäverna A och Ω (alfa och omega – början och slutet). Ingraverat i korsets armar – de grekiska bokstäverna E T Ν (för grekiskans εv τόυτο vικα /en touto nika/ – i detta tecken ... [skall du segra] – motsvarande latinets IHS In hoc signa ...) och 312 (Konstantins segerår).

Ordens vapen

är ett rött klöverkors på en sköld av guld. Skölden är lagd på mitten av en gyllene bysantinsk dubbelhövdad örn, som håller två svärd. Den symboliserar öst och väst i det romerska imperiet med en kropp och ett hjärta. De tre kronorna upptill symboliserar den heliga treenigheten välsignande den odelade kämpande Jesu Kristi kyrka.

  


               
               Komturier

Carolus Dux

Nyköping

Det bör vara på sin plats, att beskriva diskussionerna avseende namngivande av respektive komturi. Första komturi, som förde en sådan diskussion var "komturi syd", som tidigt förordade namnet Hertig Karl. Karl IX, först känd som Hertig Karl, född 4 oktober 1550 i Stockholm, död 30 oktober 1611 i Nyköping, var kung av Sverige 1604-1611. När han tog makten bekämpade han rådsadeln, och avrättade flera av dess främsta företrädare. När han avled var Sverige i krig med tre grannländer samtidigt: Danmark, Polen och Ryssland. När det latinska namnet "Carolus Dux" presenterades, godkändes namnet. Carolus Dux är känd som namn för befästningsmuren, likt den som fanns rund Nyköpings slott på 1600- talet.

Komturi Carolus Dux grundades år 1992, som det första komturi i Sverige underställt den internationella orden, OCM Ordo Sancti Constantini Magni.              


Ericus Rex

Stockholm

För "komturi nord" blev valet ganska lätt, då den latinska namnformen kändes given och därmed fastställdes Ericus Rex. Konung Erik stupade vid Uppsala år 1160. Redan i slutet av 1100-talet (1198) finna vi hans namn med helgonbeteckning i det svenska Vallentunadiariet. Sanctus Ericus Rex, St. Erik Jedvardsson (d. 1160), skyddshelgon / patron i Sverige, då helgonryktet självklart sammanhängde med konungens dödssätt, har det otvivelaktigt kommit fullt i gång redan under de närmaste årtiondena efter Eriks död. Detta var ju också så mycket mer naturligt som då på Sveriges tron satt helgonkonungens son, Knut Eriksson, och Eriks dotter var Norges drottning.

Komturi Ericus Rex grundades år 1994, som det andra komturi i Sverige underställt den internationella orden, OCM Ordo Sancti Constantini Magni.


              


Stella Maris Regina

Göteborg

När "komturi väst" bildades enades det snabbt, att någon kung motsvarande Carolus Dux och Ericus Rex inte var aktuell. Mer i så fall en kvinna eller något med anknytning till havet. Förslaget som antogs blev Stella Maris Regina, "himlavalvets drottning, synonymt med Jungfru Maria". Jungfru Maria (hebreiska och arameiska Miriam, grekiska Mapiaμ eller Mapiaμ), även Jungfrun, Heliga Guds Moder och sedan medeltiden även kallad Madonna (Vår Fru), känd i Nya Testamentet som en galileisk invånare och mor till Jesus från Nasaret, och det främsta helgonet inom den romersk-katolska och den ortodoxa kyrkan.

Komturi Stella Maris Regina grundades år 1996, som det tredje komturi i Sverige underställt den internationella orden, OCM Ordo Sancti Constantini Magni.

              


Sancti Laurentii Scaniae

Skåne

"Komturi Skåne" är det senaste av våra komturier i Sverige, som delvis tog Lunds skyddshelgon Sankt Lars, och blev därför Sanct Laurentii Scaniæ. Sankt Lars (Sankt Laurentius), död 10 augusti 258 i Rom, var en diakon och kristen martyr och helgon. Hans festdag firas den 10 augusti. Laurentius var diakon i Rom och led martyrdöden där, förmodligen på den plats där kyrkan San Lorenzo in Panisperna nu står. Han begravdes utanför staden, där en kyrka helgad åt honom nu är belägen, San Lorenzo fuori le Mura. Påven Sixtus II sägs enligt Legenda aurea då kyrkans skatter eftertraktades av myndigheterna ha gett Laurentius i uppdrag att utdela dessa bland stadens fattiga.

Då Roms ståthållare befallde honom att överlämna dyrbarheterna till myndigheterna samlade han ihop alla de fattiga och sjuka och sade till ståthållaren: "Här är den eviga skatten, som aldrig förminskas utan växer". Laurentius lades då på ett järnhalster över glödande kol, och glödgade högafflar pressades mot hans kropp.

Komturi Sancti Laurentii Scaniae grundades år 2000, som det sista komturi i Sverige underställt den internationella orden, OCM Ordo Sancti Constantini Magni.              KomturiBailiwick St. Hallvard of Oslo

Oslo

"Bailiwick St. Hallvard of Oslo" är det allra senaste komturi, som togs efter Oslos skyddshelgon St. Hallvard. Sankt Hallvard som är Oslos skyddshelgon har sin minnesdag den 15 maj och känns igen då han på alla helgonbilder håller en kvarnsten i handen. Han blev slutligen begravd i Sankt Halvards kyrka i Oslo. Hallvard Vebjørnsson från Huseby föddes ca 1020. Hans mor var kusin till Olav den helige och Hallvard var kristen sedan barnsben. Legenden om Sankt Hallvard börjar en majdag 1043 då den unge Hallvard skulle ta sig över Drammensfjorden i båt. Då kom en kvinna, troligen en träl, som bad Halvard om hjälp. Eventuellt var hon gravid. Hon var på flykt från tre män som beskyllde henne för tjuveri.

Hallvard trodde på hennes oskuld och tog med henne i båten. Men förföljarna fick fatt på dem. Då Hallvard försvarade kvinnan, blev männen rasande. En av karlarna tog pilbågen och sköt Hallvard i halsen. Därefter slog de ihjäl kvinnan och rodde tillbaka till stranden med liken. Kvinnan begravdes vid vattenbrynet. De band en kvarnsten runt halsen på Hallvards lik och sänkte det i fjorden. Kvarnstenen och kroppen flöt upp igen fäst vid halsen. Detta tog folk som ett tecken på att han var ett helgon.


      Riddardubbning

Oslo, Skåne, Stockholm, Nyköping, Göteborg

Under de första åren genomfördes Riddardubbning i kyrkan, som nu, men på ett mindre genomarbetat sätt. Först efter det internationella konventet i Sigtuna 1995, påbörjades arbetet med en fylligare och mer genomarbetad investitur. Finland, som i detta fall är vår förebild, gav oss grunden, som idag käns rätt. Musik, högtidlighet och allvar har varit grunden för den investitur som blivit ledstjärna i Sverige. Riddardubbningen cirkulerar mellan Oslo 2014, Skåne 2015, Stockholm 2016, Nyköping 2017 och Göteborg 2018.


Internationella konvent

Ungern, Grekland, Sverige, Finland, Ryssland, Grekland, Tyskland, Sverige, Finland, Österrike

Med jämna mellanrum anordnades Ordo Sancti Constantini Magni's "Internationella konvent" i ovannämnda länder. OCM's första konvent genomfördes i Ungern året 1992. Sedan arrangerades konventet i fortsatt Information följd vart annat eller vart tredje år i ovannämnda länder.- Introduktion 24 sidor A4.pdf OCM Exarkat Sverige
Hämta

- Info 6 sidor 2013 vikt A4.pdf
Hämta

Ordo Constantini Magni
Till hemsidan www.ocmonline.org

Vår e-mail:
smr@ocm.se


Inloggning till OCM Exarkat Sverige
Login

www.ocm.seSkicka e-mail


Carolus Dux
Login

Ericus Rex
Login

Stella Maris Regina
Login

Sancti Laurentii Scaniae
Login